• {{pageTitle}}

  , {{gameSystem}}

  Vanaf: {{regularPrice}}{{lowestPrice}}

 • Nintendo of Europe ('Nintendo') en zijn producten voldoen aan de van toepassing zijnde richtlijnen en verordeningen van de Europese Unie. Veel hiervan heeft betrekking op de bescherming van het milieu en de gezondheid en veiligheid van consumenten, bij de productie, distributie en het gebruik van Nintendo-producten. Hieronder geven we een korte samenvatting van de belangrijkste relevante richtlijnen en verordeningen van de EU, en de manier waarop Nintendo die naleeft.

  Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA-richtlijn)

  De AEEA-richtlijn moedigt iedereen aan om elektrische en elektronische apparatuur te recyclen en hergebruiken. Fabrikanten worden er met de AEEA-richtlijn toe gezet om rekening te houden met deze bepalingen, bij het ontwerpen en fabriceren van apparatuur. Bovendien zijn zij verantwoordelijk voor het financieren van de afvalverwerking van producten die zij op de markt brengen. Nintendo volgt deze richtlijn volledig bij het ontwerp en de ontwikkeling van zijn producten, en werkt samen met geautoriseerde, regionale instellingen om elektrische en elektronische apparatuur op een voor het milieu verantwoorde manier in te zamelen, terug te winnen, te recyclen en te verwerken.

  Richtlijn 2006/66/EG inzake batterijen en accu's, alsook afgedankte batterijen en accu's en tot intrekking van Richtlijn 91/157/EEG (batterijenrichtlijn)

  Net als de AEEA-richtlijn, is de batterijenrichtlijn erop gericht om de belasting van het milieu te verminderen tijdens de productie, de distributie, het gebruik, de afvalverwerking, en het recyclen van batterijen en oplaadbare batterijen. De levering van batterijen en oplaadbare batterijen die bepaalde gevaarlijke metalen bevatten wordt met de richtlijn verboden. Verder worden er eisen gesteld aan de markering van batterijen, het veilig verwijderen uit apparaten, de inzameling en het recyclen. Batterijen die worden geleverd bij Nintendo-producten voldoen volledig aan deze eisen. In de producthandleiding kunnen consumenten meer informatie vinden over het veilig verwijderen en recyclen van batterijen. Nintendo werkt samen met geautoriseerde, regionale instellingen om batterijen op een goede en voor het milieu verantwoorde manier in te zamelen en te verwerken.

  Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval

  De richtlijn verpakking en verpakkingsafval is bedoeld om de vervaardiging van verpakkingsafval te voorkomen, en het hergebruik en recyclen van verpakkingen aan te moedigen. Nintendo voldoet aan deze richtlijn en is betrokken bij het Europese Groene Punt-recyclingprogramma. Nintendo-producten die zijn bedoeld voor verkoop, zijn voorzien van het Groene Punt-logo.

  Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen (BvGS-richtlijn)

  Nintendo-producten voldoen volledig aan de BvGS-richtlijn en geen van Nintendo's elektrische en elektronische apparatuur bevat meer dan de wettelijk toegestane hoeveelheden lood, kwik, cadmium, zeswaardig chroom, polybroombifenylen (PBB's) of polybroomdifenylethers (PBDE's).

  Richtlijn 2014/53/EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur (R&TTE-richtlijn)

  Nintendo-producten voldoen aan de R&TTE-richtlijn. Waar mogelijk maken ze gebruik van het radiospectrum dat is toegewezen aan aarde-ruimtecommunicatie, om interferentie te voorkomen.

  Richtlijn 2014/30/EU betreffende elektromagnetische compatibiliteit (EMC-richtlijn)

  Elektrische apparaten beïnvloeden elkaar, als ze in verbinding of dicht bij elkaar staan. Het doel van de EMC-richtlijn is om het effect hiervan binnen de gestelde normen te houden. Nintendo laat zijn elektrische en elektronische producten testen, om ervoor te zorgen dat ze geen elektromagnetische storing veroorzaken of erdoor worden gestoord.

  Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU (LSR)

  Onder de laagspanningsrichtlijn moet elektrische apparatuur zo zijn vervaardigd, dat mensen, huisdieren en eigendommen worden beschermd tegen verwondingen of schade door contact met de elektriciteit, of door invloeden van buitenaf, zoals mechanische of chemische gevaren, en gezondheidsrisico's door lawaai, trillingen of ergonomische factoren. Nintendo voldoet aan de laagspanningsrichtlijn, zowel bij de productie als het testen van zijn producten.

  Richtlijn 2009/125/EG betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten (ErP-richtlijn)

  Nintendo's spelsystemen worden onder de ErP-richtlijn geclassificeerd als energieverbruikende producten. De ErP-richtlijn stelt geen eisen aan het ontwerp of de energiezuinigheid, maar vormt een kader voor de uitvoering van onderliggende maatregelen, die van toepassing zijn op specifieke productcategorieën. Nintendo neemt waar nodig nu al maatregelen om ervoor te zorgen dat zijn producten voldoen aan de stand-by-verordening (1275/2008) en de verordening voor externe stroomvoorzieningen (278/2009).

  Richtlijn 2001/95/EG inzake algemene productveiligheid (APV-richtlijn)

  De APV-richtlijn stelt veiligheidseisen aan alle consumentenproducten. De richtlijn verplicht producenten van consumentenproducten om de veiligheid van hun producten te controleren, en maatregelen te nemen als blijkt dat ze onveilige producten op de Europese markt hebben gebracht. Hoewel er in geen van de bovengenoemde richtlijnen specifieke eisen worden gesteld aan het veiligheidsaspect van Nintendo's producten, volgt Nintendo altijd de algemene veiligheidsvoorschriften van de APV-richtlijn, bij het ontwerp, de productie en de levering van zijn producten.

  Verordening (EG) 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)

  Hoewel andere wetgevingen nog steeds worden gehanteerd, is de REACH-verordening de belangrijkste wetgeving die de productie, import en het gebruik van chemicaliën in de EU regelt. De REACH-verordening is bedoeld om de menselijke gezondheid te beschermen, en geeft de industrie een grotere verantwoordelijkheid in het toezicht op de risico's van chemicaliën. Omdat Nintendo geen chemicaliën produceert of importeert, hoeft het bedrijf zich volgens de REACH-verordening niet te registreren. Nintendo eist daarentegen wel van al zijn leveranciers dat zij, waar van toepassing, voldoen aan de REACH-verordening. Behalve de eisen die de REACH-verordening stelt aan de registratie en autorisatie, wordt het gebruik van bepaalde stoffen, inclusief ftalaten, in de verordening volledig verboden. Nintendo-producten voldoen hier volledig aan. Zie hier voor gedetailleerde informatie over stoffen in Nintendo-producten die onder artikel 33 van REACH vallen.

  CE-markering

  De CE-markering is een vereiste van bepaalde Europese richtlijnen, ondergebracht in de richtlijnen 'nieuwe aanpak' (waaronder veel van de hierboven genoemde richtlijnen). Met de CE-markering verklaart de fabrikant dat het product voldoet aan alle vereisten van de van toepassing zijnde richtlijn(en). Nintendo's producten zijn voorzien van de CE-markering, om aan te tonen dat Nintendo de noodzakelijke stappen heeft genomen om ervoor te zorgen dat zijn producten aan de relevante eisen voldoen.